พงษ์พันธุ์ พันเดช

องค์กรต้นแบบร่วมแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ ในงาน Experience Sharing: TQA for SMEs

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) แก่องค์กรที่มีความพร้อมในพื้นฐานด้านคุณภาพ เพื่อต่อยอดด้านประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบ SMEs ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมที่ปรึกษาโครงการ คุณวลีพร ธนาธิคม   วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณพันธ์ศักดิ์ กุมมาลือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพีเอสเทค จำกัด และดร.อธิศานต์ วายุภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนติโนวา จำกัด ในฐานะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติร่วมพูดคุยในหัวข้อกระบวนการและประเด็นที่น่าสนใจในการปรับปรุงองค์กร SMEs ตามแนวทาง TQA อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเสวนา Journey to TQA จากผู้บริหารบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล […]

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรรม มอบรางวัลTQA ประจำปี 2561 ให้แก่ 13 องค์กรไทยคุณภาพ

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี 13 องค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (TQC Plus)” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC” ประจำปี 2561 ได้สำเร็จ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล สำหรับในปีนี้ ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ในปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ดังต่อไปนี้ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : […]

องค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติสิงคโปร์และไทย ร่วมเผยแพร่ความรู้ในงาน “TQA 2018 Winner Conference”

23 พฤษภาคม 2562- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2018 Winner Conference” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที…่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ สำหรับในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Narinder Kaur ดำรงตำแหน่ง Chief of Organizational Excellence หอสมุดแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (National Library Board -NLB) มาร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ โดยหอสมุดแห่งชาติประเทศสิงคโปร์เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวของประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับรางวัลในเครือ Business Excellence Awards ทั้งหมด ได้แก่ รางวัล Innovation Excellence Award , People Excellence Award และรางวัล Service Excellence Award […]

Copyright © 2019. All rights reserved.