Home

TQA SMART – Ex Program
Simplified Maturity Assessment Report toward Excellence

โปรแกรมการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร สู่ความเป็นเลิศ
Clip VDO แนะนำโครงการ TQA SMART-Ex Program

Play
แนะนำรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Play
Grooming through SMART-Ex Program

ตรวจประเมินเบื้องต้นและรับคำแนะนำในการปรับปรุงองค์กร สำหรับองค์กรที่เริ่มต้นนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ องค์กรที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และองค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Register now!
To get a Constructive Assessment and
Value-Added Feedback Report

สมัครเข้าร่วมโปรแกรม รับคำแนะนำ เพื่อตอบคำถามตามเกณฑ์รางวัล ผ่านโปรแกรมตรวจประเมิน และรับผลการตรวจประเมิน (Strength/ OFI/ Score/ Interpretation and possible action) ภายใน 2 เดือน

previous arrow
next arrow
Slider
ABOUT :
SMART-Ex Program

SMART-Ex Program (Simplified Maturity Assessment Report toward Excellence) คือ โปรแกรมการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 1. สำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร
 2. องค์กรที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
 3. องค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

โดยการตอบคำถามตามเกณฑ์ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง (Organization Assessment Certified Expert) มาช่วยตรวจประเมิน และให้ Feedback report เพื่อให้องค์กรนำไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร สู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น

จุดเด่นของ SMART-Ex Program อยู่ที่ โปรแกรมช่วยให้องค์กรสามารถตรวจประเมินองค์กร ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา จำนวนครั้ง และไม่ต้องรอให้ถึงรอบการสมัครขอรับรางวัล TQA ในแต่ละปี อีกทั้งกระบวนการยังสั้น และใช้ทรัพยากรขององค์กรไม่มาก ซึ่งนอกจากจะได้รับการตรวจประเมินองค์กร ในระดับเริ่มต้นแล้ว องค์กรยังได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงตามแนวทางเกณฑ์ TQA (Interpretation and possible action) ทำให้องค์กรได้รู้ถึงความพร้อมของตนเองในการที่จะเข้ามาสู่การสมัครขอรับรางวัล ต่อไป

Slider
วัตถุประสงค์

องค์กรที่เริ่มต้นนำเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้
ในองค์กร

องค์กรที่ต้องการพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร

องค์กรที่ต้องการเตรียมความ
พร้อมเพื่อสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ

Slider
การสมัครเข้าร่วมโปรแกรม
SMART-Ex
แบบที่ 1 สมัครสมาชิกเว็บไซต์ (Member)

ได้รับสิทธิประโยชน์ข้อมูลความรู้จาก Learning Resource สามารถเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล และความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินองค์กร
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ (Member) ที่ https://smart-ex.tqa.or.th/member

แบบที่ 2 สมัครตรวจประเมิน Smart Ex (Apply)
 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง https://smart-ex.tqa.or.th/apply
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยเลือกระดับของการตรวจประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น
  ระดับ Basic 35,000 บาท (ไม่รวม VAT)
  ระดับ Intermediate 60,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 3. แนบหลักฐานการสมัครที่ https://smart-ex.tqa.or.th/confirm-payment
แบบที่ 3 สมัครตรวจประเมิน Smart Ex Plus
 1. ทำความเข้าใจคำถามในโปรแกรม SMART-Ex ในส่วนกระบวนการ และการรวบรวมผลลัพธ์การดำเนินงาน
 2. ตอบคำถามผ่านโปรแกรม SMART-Ex และรับ Feedback report จากการตรวจประเมิน
 3. การให้คำแนะนำ เพื่อจัดลำดับเรื่องที่ต้องปรับปรุง ให้คำแนะนำ Tools และ Improvement Plan
Slider
3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการตรวจประเมินผ่าน SMART-Ex Program

1. สมัครเข้าใช้งาน SMART-Ex Program ผ่านเว็บไซต์ https://smart-ex.tqa.or.th/register และเลือกระดับการตรวจประเมิน

 1. Basic คะแนนเต็ม 450 คะแนน
 2. Intermediate คะแนนเต็ม 650 คะแนน

2. ตอบคำถามตามเกณฑ์รางวัล ประกอบด้วย 3 ส่วน

 1. ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
 2. ส่วนที่ 2 กระบวนการ (Process)
 3. ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ (Result)

3. รับ Feedback Report

ขั้นตอนการตรวจประเมินผ่าน SMART-Ex
Slider
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

องค์กรที่สนใจตรวจประเมินผ่าน SMART – Ex Program สามารถศึกษาเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพิ่มเติมได้จาก หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria ติดต่อ 0-2619-5500 ต่อ 466, 467 ดูรายละเอียด Click

Slider
Announcement
ข่าวสารและกิจกรรม TQA

November 22, 2022

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค...

November 22, 2022

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภารกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมิน...

November 22, 2022

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถาม...

November 22, 2022

ศึกษาเส้นทางแห่งความสำเร็จขององค์กร ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award : TQA) และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2564 (Thailand Quality Class P...

November 22, 2022

ขอเชิญสมัครตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรับคำแนะนำในการปรับปรุงองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเ...

November 22, 2022

หากคุณคือผู้บริหาร คณะทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล ขอเชิญร่วมอบรมในหลักสูตร “Transform Feedback Report ...

Slider
CONTACT
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น 14 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 02-619–5500 ต่อ 637
สายตรง 02-619–8086

โทรสาร 02-6198100

Slider
Copyright © 2019. All rights reserved.