องค์กรต้นแบบร่วมแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ ในงาน Experience Sharing: TQA for SMEs

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) แก่องค์กรที่มีความพร้อมในพื้นฐานด้านคุณภาพ เพื่อต่อยอดด้านประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบ SMEs
คุณวลีพร ธนาธิคม วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมที่ปรึกษาโครงการ คุณวลีพร ธนาธิคม   วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณพันธ์ศักดิ์ กุมมาลือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพีเอสเทค จำกัด และดร.อธิศานต์ วายุภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนติโนวา จำกัด ในฐานะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติร่วมพูดคุยในหัวข้อกระบวนการและประเด็นที่น่าสนใจในการปรับปรุงองค์กร SMEs ตามแนวทาง TQA อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเสวนา Journey to TQA จากผู้บริหารบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้บริหารบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ซึ่งเป็น 2 องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบองค์กร SMEs เพื่อขยายโครงการ TQA สู่องค์กร SMEs องค์กรที่เข้าร่วมงานในวันนี้ ยังได้ใช้งานเครื่องมือวินิจฉัยองค์กรด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA: Organizational Assessment for SMEs เพื่อตรวจประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งได้รับฟังคำแนะนำในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 และรับการตรวจประเมินเพื่อรับ Feedback Report เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการอีกด้วย
Copyright © 2019. All rights reserved.