ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรรม มอบรางวัลTQA ประจำปี 2561 ให้แก่ 13 องค์กรไทยคุณภาพ

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี 13 องค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (TQC Plus)” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC” ประจำปี 2561 ได้สำเร็จ

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล สำหรับในปีนี้ ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ในปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ดังต่อไปนี้

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

 • ธนาคารออมสิน

และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จำนวน 11 องค์กร ได้แก่

 • เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ผ่านเครื่องมือสำคัญอย่างรางวัลคุณภาพแห่งชาติ “สำหรับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น”

“เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรงในด้านการบริหารจัดการ กล่าวคือ จะต้องเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของภาคส่วนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ไม่เฉพาะภาคการผลิต การเกษตร และการบริการ แต่ยังต้องครอบคลุมถึงผลิตภาพของภาครัฐ และภาคประชาชน”

“แนวคิดของการบริหารจัดการองค์กร และการประเมินองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษา การสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ โดยที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ และส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการ นำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล”

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ด้านผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้กล่าวถึงความสำคัญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการผลักดันประเทศไทย “รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรของไทย ให้มีวิธีปฏิบัติ และผลการดำเนินการที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ปัจจุบัน รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือได้ว่าเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้องค์กร มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างยั่งยืน และเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ในระยะ 20 ปี”

องค์กรที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี มีบทบาทในการแบ่งปันประสบการณ์จากบทเรียนแห่งความสำเร็จขององค์กร และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรจำนวนมาก ริเริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.