How to assessment

 

ขั้นตอนการตรวจประเมินผ่านโปรแกรม SMART-Ex

 

1.

องค์กรสมัครตรวจประเมินผ่านโปรแกรม และชำระค่าธรรมเนียม โดยเลือกระดับของการตรวจประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

    • ระดับ Basic คะแนนเต็ม 450 คะแนน
    • ระดับ Intermediate คะแนนเต็ม 650 คะแนน

2.

หลังจากองค์กรผ่านขั้นตอนการสมัครแล้ว องค์กรใช้ Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อตอบคำถามตามเกณฑ์รางวัล ตามขั้นตอน ดังนี้

2.1 ศึกษาวิธีการ หรือแนวทางการตอบคำถาม จากตัวอย่างการตอบคำถาม หรือใน clip VDO แนะนำการตอบคำถาม ให้มีความเข้าใจ หรืออาจอ่านเกณฑ์รางวัลเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเนื้อหาของเกณฑ์มาก่อนล่วงหน้า

2.2 ตอบคำถาม ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile - OP) โดยตอบคำถามตามตารางที่กำหนด ในโปรแกรมตรวจประเมิน

2.3 ตอบคำถาม ส่วนที่ 2 ในเรื่องของกระบวนการ (Process) หมวด 1 - หมวด 6 ตอบคำถามโดยบรรยาย พร้อมแสดงรูปหรือตาราง  ภายในเนื้อที่ที่กำหนด ให้ครบทุกคำถาม

2.4 ตอบคำถาม ส่วนที่ 3 ในเรื่องของผลลัพธ์ (Results) หมวด 7 โดยกรอกผลลัพธ์ตามตารางที่กำหนด

3.

องค์กรสามารถใช้เวลาในการพิจารณาตอบคำถามตามหมวดต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน โดยอาจศึกษาวิธีการตอบคำถาม ได้จาก ตัวอย่างการตอบคำถาม หรือรับฟังการบรรยายวิธีการตอบคำถามจาก VDO Clip แนะนำการตอบคำถาม

4.

หลังจากองค์กรตอบคำถามครบถ้วนและตรวจสอบจนเป็นที่พอใจแล้ว องค์กร Submit เพื่อส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมิน

5.

สํานักงานมอบหมายผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมิน (TQA Assessment Certified Expert) ระดับ Basic 1 ท่าน และ ระดับ Intermediate 2 ท่าน ทําการตรวจประเมิน โดยให้ Comment ST/ OF\/ Score/ Interpretation and Possible Action โดย จัดทําเป็น Feedback report ให้แก่องค์กร ภายใน 1 เดือน สําหรับระดับ Basic และ 2 เดือน สําหรับระดับ Intermediate โดย องค์กรเข้ามา Download Feedback Report ได้จากระบบหลังจากได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail

6.

องค์กรนำ Feedback Report* ที่ได้รับจัดทำเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ดำเนินการปรับปรุง และสามารถสมัครตรวจประเมินซ้ำ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของพัฒนาปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  

* หมายเหตุ ข้อมูลการตอบคำถามขององค์กรใน SMART-Ex Program และข้อมูล Feedback Report ไม่สามารถนำมาใช้สมัครเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้ รวมทั้งไม่สามารถนำคะแนน มาอ้างอิงเพื่อขอรับรางวัล  หากองค์กรมีความสนใจในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อาจใช้ข้อมูลจากการตอบคำถามตามเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กร (Application Report)
Copyright © 2019. All rights reserved.