ผลการดำเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร

7.3 ผลการดำเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร

กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานของท่านในปีล่าสุดที่มีผลการดำเนินงานครบปีและย้อนหลัง 2 ปี

Copyright © 2019. All rights reserved.