ผลการดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร

7.1 ผลการดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร

กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานของท่านในปีล่าสุดที่มีผลการดำเนินงานครบปีและย้อนหลัง 2 ปี

Copyright © 2019. All rights reserved.