6.2c องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย และมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

6.2c องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย และมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

Copyright © 2019. All rights reserved.