6.2b องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และสินทรัพย์ที่สำคัญ มีความปลอดภัย

6.2b องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และสินทรัพย์ที่สำคัญ มีความปลอดภัย

Copyright © 2019. All rights reserved.