6.1b องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญของกระบวนการ

6.1b องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญของกระบวนการ

Copyright © 2019. All rights reserved.