4.2a องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความพร้อมใช้งาน

4.2a องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความพร้อมใช้งาน

Copyright © 2019. All rights reserved.