4.1a3 องค์กรทกอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการวัดผลการดกเนินการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิด ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร และให้ข้อมูลที่ทันเวลา.

4.1 a3
องค์กรทกอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการวัดผลการดกเนินการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิด ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร และให้ข้อมูลที่ทันเวลา.

Copyright © 2019. All rights reserved.