3.2c องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด.

3.2 c
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด.

Copyright © 2019. All rights reserved.