3.1b องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจำแนกกลุ่มลูกค้า. และมีวิธีการอย่างไรในการกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.1b องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจำแนกกลุ่มลูกค้า. และมีวิธีการอย่างไรในการกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Copyright © 2019. All rights reserved.