1.2b1 องค์กรดำเนินการด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความกังวลของชุมชนในปัจจุบัน และคาดการณ์ล่วงหน้าด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความกังวลของชุมชนในอนาคตจากผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการขององค์กรอย่างไร.

1.2 b1
องค์กรดำเนินการด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความกังวลของชุมชนในปัจจุบัน และคาดการณ์ล่วงหน้าด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความกังวลของชุมชนในอนาคตจากผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการขององค์กรอย่างไร.

Copyright © 2019. All rights reserved.